Kallelse till årsmötet

Vi välkomnar alla medlemmar till föreningens årsmöte, som går av stapeln kl 14.00 lördagen den 28/6 i Karlsborg. Vi hoppas att så många som möjligt kan närvara då vi enligt punkt 9 på dagordningen kommer diskutera framtiden för föreningen.

Leksand Superstars driver ett projekt kallat "En stor stark" med syftet att ena samtliga grupperingar under en fana. Vi hoppas ha representanter för Superstars närvarande för en genomgång för oss.

Styrelsen för Tokiga Masar har under våren haft ett möte med delar av styrelsen för Superstars, där deras intention är att Tokiga Masar ska bli en del av Superstars. Vi har meddelat dem att det är upp till våra medlemmar att ta beslut i frågan. Vilket alltså kommer ske på årsmötet.

Vid frågor är ni välkomna att kontakta Lennart Henryson på tel 076-1477828


Dagordning:

 1. Ordförande öppnar mötet
 2. Fastställande av röstlängd för mötet
 3. Val av ordförande och sekreterare för mötet
 4. Val av protokolljusterare och rösträknare
 5. Fråga om mötet har utlyst på rätt sätt
 6. Fastställande av föredragningslista
  1. Styrelsens verksamhetsberättelse för det senaste verksamhetsåret.
  2. Styrelsens förvaltningsberättelse (balans- och resultaträkning) för det senaste räkenskapsåret.
 7. Revisorernas berättelse för styrelsens förvaltning det senaste verksamhets-/räkenskapsåret.
 8. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser.
 9. Hur ska framtiden för föreningen se ut.
 10. Fastställande av medlemsavgiften.
 11. Fastställande av verksamhetsplan samt behandling av budget för kommande år.
 12. Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner.
 13. Val av:
  1. föreningens ordförande  för en tid av 1 år.
  2. halva antalet ledamöter i styrelsen för en tid av 2 år.
  3. suppleanter till styrelsen, med för dem fastställd turordning, för en tid av 1 år.
  4. revisorer för en tid av 1 år. Styrelseledamöter får ej deltaga i voteringen.
  5. ledamöter i valberedningen för en tid av 1 år, av vilka en ska utses till orförande.
 14. Övriga frågor.

 

Väl mött!


/Styrelsen